اداره فرهنگی و اجتماعی پردیس شهید عباسپور

خانم مریم فروزان
رئیس اداره فرهنگی و اجتماعی پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
شماره تماس : 73932154-021