فرم های مقطع کارشناسی ارشد


نمونه حکم تصویب موضوع پایان نامه   دانلود فایل با فرمت Word
 دانلود فایل با فرمت Pdf​​
​فرم چکیده فارسی و انگلیسی برای درج در پرونده دانشجو  دانلود فایل با فرمت Word
 دانلود فایل با فرمت Pdf
فرمهای تعهد فراغت از تحصیل
(به منظور دریافت مجوز دفاع،فرمهای تعهد تكميل و به كارشناس مسئول تحصيلات تكميلي پرديس شهيد عباسپور خانم كرمعلي زاده تحويل گردد)
فرم 1 تعهد فراغت از تحصیل.pdf
فرم 2 تعهد فراغت از تحصیل.pdf
​راهنماي نگارش پاياننامه (مصوب 1395)
   

​                                           

​​