صفحه اصلی
بازدید دانشجویان مهندسی برق از شرکت توزیع نیروی برق تهران و مرکز دیسپاچینگ
  • 29975 بازدید

به گزارش اداره فرهنگی و به همت انجمن علمی برق پردیس شهید عباسپور تعدادی از دانشجویان دانشکده مهندسی برق پردیس از مرکز دیسپاچینگ و راهبری توزیع برق تهران بزرگ بازدید نمودند.

لینک اداره فرهنگی:

https://www.sbu.ac.ir/fa/web/ace/w/14030320

افزودن نظرات