صفحه اصلی
هفدهمین نشریه pppc
  • 224 بازدید

هفدهمین شماره از نشریه علمی - دانشجویی pppc به صاحب امتیازی انجمن علمی برق پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور منتشر شد.

مدیر مسئول : سیدمحمد شبیری
سردبیر : فاطمه شریف زاده

دانلود فایل
افزودن نظرات