صفحه اصلی
کارگاه آموزشی یک روزه روزنامه‌نگاری در نشریات دانشجویی برگزار گردید.
  • 48 بازدید

کارگاه آموزشی یک روزه روزنامه‌نگاری در نشریات دانشجویی در روز پنجشنبه 10 آذر ماه 1401 از ساعت 8:30 الی 16:30 در سالن ناصرخسرو دانشکده ادبیات با تعداد 70 نفر از دانشجویان مسئول در حوزه‌ی نشریات دانشگاه و با ارائه جناب آقای دکتر احمد کارخانه مدرس، دکترای علوم ارتباطات اجتماعی با گرایش روزنامه نگاری توسط کارشناسان نشریات دانشگاه و پردیس شهید عباسپور برگزار گردید.

افزودن نظرات