صفحه اصلی
بازدید از نمایشگاه هوا و فضا به همت بسیج دانشجویی پردیس شهید عباسپور برگزار گردید.
  • 2829 بازدید

بازدید از نمایشگاه هوا و فضا واقع در شهرک دانشگاه تهران به همت بسیج دانشجویی پردیس شهید عباسپور واحد خواهران در تاریخ چهارشنبه 20 اردیبهشت 1402برگزار گردید.

افزودن نظرات