صفحه اصلی
بازدید معاونین محترم پشتیبانی و مالی، منابع انسانی و دانشجوییدانشگاه شهید بهشتی (ره) از پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
  • 393 بازدید

 در این بازدید دکتر زندی ریاست پردیس شهید عباسپور به همراه دکتر ذوالفقاری و دکتر احمدی از امکانات خوابگاهی خواهران پردیس شهید عباسپور بازدید نمودند و مقدمات اسکان دانشجویان خوابگاهی برای آغاز سال تحصیلی جدید فراهم گردید.

 

 

 

 

 

 

افزودن نظرات