صفحه اصلی
بازدید مدیران شرکت فرودگاهی و ناوبری هوایی ایران از کلینیک بتن سبز در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
  • 2692 بازدید

 نظر به اهمیت موضوع دوام و توسعه پایدار در زیرساخت هاي کشور، روز دوشنبه 30 اسفند 1402 مهندس قاسم زاده عضو هیات مدیره و راهبر عملیات فرودگاهی، مهندس گلیج عملیات فرودگاهی، مهندس زحمتکشان مدیرکل توسعه و بهسازي فرودگاه ها و مهندس باطبی معاون پژوهش و فناوري شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوایی ایران با هیات همراه دیگر مدیران از آزمایشگاه هاي دوام و توسعه پایدار (کلینیک بتن سبز)، آزمایشگاه مرجع آب و فاضلاب و آزمایشگاه میکروبیولوژي واقع در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی بازدید نمودند.

در ابتداي جلسه دکتر زندي سرپرست پژوهشکده انرژی و هیدروژن پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور و سرکار دکتر حمیدي معاون پژوهش و فناوري دانشگاه شهید بهشتی درخصوص اهمیت و فواید ارتباط صنعت با دانشگاه جهت شکوفایی پروژه هاي عمرانی کشور سخنرانی نمودند.

سپس، مهندس قاسم زاده به نقش استفاده از فناوري هاي پیشرفته در صنعت هوانوردي و ساخت و ساز روسازي هاي فرودگاهی (باند، اپرون و تاکسیوي) و لزوم انعقاد تفاهم نامه همکاري درخصوص چالش هاي فرودگاهی با دانشگاه شهید بهشتی اشاره نمودند.

همچنین، مهندس زحمتکشان همکاري پژوهشی موفق پروژه فرودگاه مشهد با دکتر کیانوش صمیمی عضو محترم هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و لزوم همکاري هاي بیشتر در آینده را خاطر نشان نمودند.

در ادامه مراسم، مهندس باطبی لزوم استفاده از پژوهش هاي نوین در صنعت ساخت و ساز فرودگاه ها جهت افزایش کیفیت صنعت فرودگاه هاي کشور را مطرح نمود.

 در این جلسه بر مبناي پروژه پژوهش ی موفق فرودگاه مشهد درگذشته، پتانسیلهاي ملی و بین المللی دانشگاه شهید بهشتی جهت همکاري پژوهشی با شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوایی ایران در زمینه هاي متعددي همچون روسازي حوزه عملیات پروازي، ارتقاء سطح کیفی پروژه ها و ارائه فناوري هاي نوین در اجراي پروژههاي عمرانی از سوي دکتر کیانوش صمیمی عضو محترم هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ارائه گردید.

ضمن استقبال مدیران شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوایی ایران از ارتباط با دانشگاه، مقرر گردید که در اسرع وقت دکتر کیانوش صمیمی به عنوان مدیر اجرایی حوزه هاي روسازي و آب خاکستري با بهره گیري از دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته آزمایشگاه د وام و توسعه پای دار (کلینیک بتن سبز) بستر همکاري با دانشگاه شهید بهشتی را تسریع نمایند.

در پایان از آزمایشگاه ها و فضاهاي پژوهشی پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی بازدید به عمل آمد.

 


 

افزودن نظرات