صفحه اصلی
 موفقيت مركز آموزش هاي تخصصي، در کسب و تمديد اعتبار گواهينامه هاي استاندارد ايزو (نظام مدیریت یکپارچه (IMS)و استاندارد تخصصي آموزش (ISO29993) ویژه سال 1404-1403
  • 680 بازدید

  موفقيت مركز آموزش هاي تخصصي، در کسب و تمديد اعتبار گواهينامه هاي استاندارد ايزو ) نظام مدیریت یکپارچه ((IMS)و استاندارد تخصصي آموزش (ISO29993) ویژه سال 1404-1403

  در راستاي اجراي فرايندهاي بهپويي و بهبود بهروري سازماني در مرکز آموزش های تخصصی، بر اساس  نظام  مديريت یکپارچه(IMS)  بويژه در بخش كيفيت خدمات آموزشی و یادگیری مورد ارائه، از سال 1392  مبادرت به اجراي موازين و رعايت الزامات استانداردهاي بين المللي نموده، و همواره خود را قائل بر رعایت مباني اصولي بهبود مستمر و بهپويي سازماني و حفظ سرآمدي و ارتقاء سطح رقابت پذيري با ساير سازمان هاي آموزشي، تحت تنظیم برنامه راهبردی و بازنگری های سالانه، خودرا موظف به اجرای مامور یتدر ارتقا مهارت، شایستگی و دانش افزایی نیروی انسانی سازمان های متقاضی آموزش، با بهره بهری بهینه از منابع گسترده آموزش و حامی آموزش ِدانشگاه شهيد بهشتي تلقی و در این راستا همواره کوشیده است.

     با این رویکرد و هم راستايي با الزامات و موازین چهار موضوع استاندارد ذیل، و بر اساس برنامه راهبردی پیامدگرا و خط مشي نظام مديريت يكپارچه، هر ساله نسبت به برگزاري جلسات بررسی ارزیابی مميزي و تمديد اعتبار، باحضور نمایندگان موسسۀ گواهي دهنده BQC و اعتبار دهنده ​​​​ESYD  مستقر در اتحادیه اروپا) فعالیت هایی مستمرکیفی و اثر بخشی آموزشی) را در قالب اصلاح و بهبود روش های اجرایی و سامانه های نرم افزاری در ایجاد محیطی پویا و امن  معمول نموده است.

اطلاعات بیشتر در لینک زیر:

https://www.sbu.ac.ir/fa/web/atc/w/-ims-iso29993-1402

افزودن نظرات