صفحه اصلی
کسب رساله شایسته تقدیر توسط دانش آموخته دانشکده مهندسی برق -قدرت پردیس شهید عباسپور
  • 936 بازدید

به گزارش دانشکده مهندسی برق- قدرت آقای مهدی قطبی ملکی، دانش آموخته دکتری مهندسی برق - قدرت در چهارهمین دوره جوايز بخش ايران IEEE عنوان "رساله شایسته تقدیررا کسب نمودند.

استاد راهنمادکتر رضا محمدی و دکتر حمید جوادی

عنوان رسالهحذف بار ناحیه گسترده در مواجهه با پدیده FIDV

 

 

 


 

افزودن نظرات