صفحه اصلی
بازدید از شرکت صنعتی و ساخت ژنراتور (مپنا)
  • 158 بازدید

بازدید دانشجویان مهندسی برق به همت انجمن علمیiEEEبا حضور دکتر پور قلی از شرکت صنعتی و ساخت ژنراتور مپنا ( پارس ) در روز پنجشنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۲ برگزار گردید .

افزودن نظرات