صفحه اصلی
اردوی سینمای دانشجویان خوابگا0 خواهران پردیس شهید عباسپور برگزار گردید.
  • 144 بازدید

در جهت افزایش روحیه نشاط و شادابی در بین دانشجویان، برنامه اردوی سینما با فیلم سینمایی مست عشق در روز سه شنبه 11 اردیبهشت ماه 1403 برای دانشجویان خوابگاه خواهران پردیس شهید عباسپور برگزار گردید.

افزودن نظرات