مرکز مشاوره

انتشارات  

انتشارات مرکز مشاوره و آموزش های اجتماعی شامل دو بخش کتابچه و بروشور در موضوعات مختلف می باشد. تمامی انتشارات در این صفحه برای شما دانشجویان، کارمندان و اعضای هیئت علمی قرار گرفته است.

 

 

کتابچه​​ :

 

PDFکتابچه خودمراقبتی.pdfPDFکتابچه خودمراقبتی.pdf

 

 

کتابچه ویروس کرونا-راه های مقابله.pdf ویروس کرونا-راه های مقابله، پیامدهای روانشناختی و سازگاری با قرنطینه خانگی.pdfکتابچه محافظت از جوانان در برابر ترفندهای صنایع دخانی.pdf محافظت از جوانان در برابر ترفندهای صنایع دخانی.pdf