معرفی و ارتباط با کارشناس

Responsive Image

نشریات دانشجویی 
کلیه نشریاتی که به صورت ادواری، گاهنامه یا تک شماره و نیز نشریات الکترونیکی که با نام ثابت و تاریخ نشر در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی، اقتصادی، هنری، ادبی و ورزشی توسط هر یک از دانشجویان، تشکل‌ها و نهادهای دانشگاهی، استادان و اعضای هیئت علمی یا گروهی از ایشان در دانشگاه‌ها منتشر و در محدوده دانشگاه‌ها توزیع می‌شوند، نشریات دانشگاهی می‌گویند.
نیازهای ارتباطی، همگام با رشد و پویایی یک جامعه، به انواع مختلف و بسته به نوع مخاطب شکل می گیرد.  هدف، برقراری ارتباط در بین افراد فرهیخته‌ای است که در این جامعه کوچک گرد هم جمع شده‌اند. در این میان نشریات دانشجویی که حاصل مشارکت گروهی و دقت و ژرف نگری استاد و دانشجو می باشد، به عنوان یک اهرم تاثیرگذار در فضای فکری دانشگاه اهمیت می یابد.
نشریات دانشجویی حوزه ای از فعالیت‌های فرهنگی است این فعالیت‌ها تحت نظارت مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه سازماندهی شده و مدیریت فرهنگی و اجتماعی در چارچوب قوانین و در حدود اختیارات و امکانات خویش از نشریات دانشجویی حمایت می نماید.

نوع خدمت
صدور مجوز و تغییرات نشریات، نظارت بر عملکرد نشریات، کمک هزینه انتشار
کلیه درخواست ها اعم از مجوز و تغییرات در نشریات می بایست از طریق سامانه جامع نشریات دانشگاهی به آدرس journals.dmsrt.ir جهت بررسی در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه ارسال گردد.

روش دسترسی به خدمت
مراجعه به کارشناس نشریات دانشجویی (خانم فروزان) در محل مدیریت فرهنگی و اجتماعی پردیس تلفن تماس 73932154