ارتباط با ما

صفحه اصلی
تلفن
  • 13 بازدید

تلفن تماس همکاران مدیریت آموزشی

نام و نام خانوادگی سمت تلفن
آقای دکتر احمد سالم نیا مدیر امور آموزشی 73932871
سرکار خانم زهرا صادقپور سمنانی معاون مدیریت آموزشی  73932867
سرکار خانم مریم رسولی  کارشناسی امور آموزشی 73932880
سرکار خانم الهام کرمعلی زاده کارشناس امور تحصیلات تکمیلی 73932894
سرکار خانم معصومه واضحی فرد کارشناس امور تحصیلات تکمیلی  73932885
سرکار خانم فهیمه کبیرزاده کارشناس امور دانش آموختگان 73932866
آقای جبار فیروز شیرکوهی کارشناس امور دانش آموختگان 73932876
سرکار خانم مریم عظیمی کاردان خدمات آموزشی 73932886
آقای غلامرضا ملک محمدی کارشناس امور نرم افزاری  73932872