به نام خداوند جان و خرد

فعالیت‌های آموزشی پرديس فنی و مهندسی شهيد عباسپور تحت نظارت مدیریت امور آموزش اين پرديس  در قالب سياستگذاری های كلان  و  مقرارت و ضوابط  تدوين شده معاونت آموزشی دانشگاه شهيد بهشتی، صورت می پذیرد.
 
 
 • دكتر احمد سالم نیا (مدير امور آموزشی پرديس) : 73932871 و مستقیم : 77312553
  • خانم عظیمی (كارشناس امتحانات، بايگاني و وبگاه آموزش پردیس) :73932879
  • خانم کبیرزاده (کارشناس امور دانش آموختگان) :73932866
  • آقاي شيركوهي (كارشناس امور دانش آموختگان قدیم "قبل از مهر 1392" ) : 73932876 
  • خانم صادقپور (معاون مدیر امور آموزشی) : 73932866
  • خانم رسولی (كارشناس امور دانشجويان كارشناسي) : 73932880
  • خانم  كرمعلي زاده (کارشناس امور دانشجویان تحصيلات تكميلي) : 73932894
  • خانم  واضحي فرد (كارشناس امور دانشجويان تحصیلات تکمیلی) : 73932885
  • آقاي ملك محمدي (كارشناس امور سخت افزاري آموزش) : 73932872